kupolni-kashtikupolni-kashti

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.SFERATA123.COM

Настоящите Общи Условия регулират отношенията между Продавача и Купувача при преддоговорна отговорност за сключване на сделки между тях за покупко-продажба на стоки и услуги чрез сайта на Продавача.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Продавачът е "Сферата 123" ЕООД, с ЕИК 204826584.
 2. Купувачът е всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, влязло в сайта на Продавача, което се интересува от стоките и услугите, предлагани от Продавача.
 3. Продавачът е длъжен да поеме конкретни задължения и ангажименти към Купувача единствено и само след сключен между страните договор, който договор е отделен за всеки един потенциален Купувач. Изпозлването на настоящия сайт се извършва от Купувача само при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ). Някои от клаузите в тези ОУ, са пряко обвързващи единствено за потребители съгласно Закона за защита на потребителите и не се прилагат за Купувачи, независимо дали, юридически лица или физически лица, които използват закупените продукти в своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за Потребители физически лица, които използват стоката с цел различна от дейност по търговия или професионално занятие. Всички останали клаузи в тези ОУ се прилагат за всеки Купувач, без значение от качеството му.
 4. При желание за сключване на договоро Купувачът предоставя на Продавача първоначално необходимите за сключване на договора за данни, а именно имена, адрес, електронна поща, телефонен номер, при което страните влизат в директен контакт за изясняване на условията по договора и проекта.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ СТРАНИТЕ

 1. Преди Клиентът да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Продавачът преодоставя на Клиента по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата. Купувачът бива информиран и относно информация за начините за плащане и доставка. Продавачът си запазва правото да отказва обработка на заявка от евентуален Купувач, в случай, че съществуват основателни съмнения, че заявката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Купувача, описан в същата или други технически причини.
 2. За сключване на договор Купувачът следва да избере желания от него продукт по предложенията на Продавача. Купувачът следва да предостави необходимите за сключване на договора за продажба данни, а именно имена, адрес, електронна поща, телефонен номер.
  С извършването на действията по предходните изречения, Купувачът декларира, че е съгласен с настоящияте ОУ, при което потвърждава поръчката.
 3. При неточни данни, предоставени от Купувача, Продавачът не носи отговорност.

III. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Начини на плащане: банков превод или друг уговорен между страните начин на плащане.
 2. Цените са с включен ДДС, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния договор между тях.
 3. Изработката и доставките по индивидуалния договор се случват в срокове, уговорени между страните в този договор, като се вземат предвид и форсмажорните обстоятелства, като лоши метеорологични условия, извънредно положение, стачки и др.

IV. ГАРАНЦИЯ

 1. Страните се съгласяват, че гаранционните условия ще се опишат в индивидуалния договор между тях и са съобразени с нормативната уредба.
 2. Правото на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите не е валидно доколкото попада в описаните по-долу хипотези.
 3. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за Купувачи физически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност.
 4. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилагат за договори:
 5. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 6. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за Купувачи юридически лица.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 1. Продавачът е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Купувача. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Купувачът е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията от страна на Продавача, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Купувача лични данни именно за целите на изпълнение на Договора. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Политиката на обработване на лични данни на Продавача, публикувана на интернет страницата му.
 2. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на компютъра или мобилното устройство, чрез които Купувачът е посещавам интернет страницата и се изтегля от него при следващи посещения. Продавачът използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Купувача. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Продавача.
 3. Продавачът не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Продавачът не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.
 4. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.
 5. Продавачът може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.
 6. Настоящите Общи Условия са съобразени с българското законодателство. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България, а съдебните спорове се отнасят до съответно компетентния съд в Република България.
chevron-up